Úradná tabuľa

17.5.2021

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

VSD vyzýva všetkých vlastníkov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

29.3.2021

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania-
IBV Farské- I. etapa, Čirč, SO 100 - Prístupová komunikácia, SO 1000 - Verejné osvetlenie

29.3.2021

Verejná vyhláška

IBV Farské - I. etapa, Príprava územia pre IBV

9.3.2021

IBV- Farské

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Kalendár podujatí

toplist