20% z platu starostu obce Čirč za rok 2018


 

Obec Čirč, Čirč 208, 065 42 Čirč

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

·        jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 07. marca 2019 o 10:00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti na Obecnom úrade Čirč.

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu Čirč. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP).

Predpokladaná hrubá mzda:

TSP – 812,- €

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 04. marca 2019. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

toplist