Obecné zastupiteľstvo


 P o z v á n k a 


na V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Čirč

Miesto zasadnutia: Obecný úrad - zasadačka OcÚ

  Termín zasadnutia: 05. decembra 2017 / utorok o 17,30 hod. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určovanie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola plnenia uznesení
 
4. Žiadosti odpredaj pozemkov 
 
5. Rôzne 

6. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 

7. Návrh rozpočtu na rok 2018 - 2020
 
8. Plán kontrolnej činnosto na I.polrok 2018
 
9. Prerokovanie VNZ obce
 
10. Návrh na uznesenie 
 
11. Záver

 

K stiahnutiu

Publikované: 30.11.2017 8:44:11 | Aktualizácia: 30.11.2017 8:46:40 | Zobrazené: 273
toplist