Obecné zastupiteľstvo


 P o z v á n k a 


na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Čirč

Miesto zasadnutia: Obecný úrad - zasadačka OcÚ

  Termín zasadnutia: 15. marca 2018 / štvrtok o 16,30 hod. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určovanie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola plnenia uznesení
 
4. Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2017 
 
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku 
 
6. Rôzne
 
7. Návrh na uznesenie 
 
8. Záver

K stiahnutiu

Publikované: 10.3.2018 14:43:23 | Zobrazené: 250
toplist