Pozvánka na 2/2019 Obecné zastupiteľstvo


 P o z v á n k a 


na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Čirč

Miesto zasadnutia: Obecný úrad - zasadačka OcÚ

  Termín zasadnutia: 06. júna 2019 / štvrtok o 17,00 hod. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určovanie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola plnenia uznesení
 
4. Záverečný účet obce Čirč za rok 2018
 
5. Stanovisko HK k záverečnému účtu
 
6. Rôzne

7. Návrh na uznesenie 

8. Záver

 

K stiahnutiu

  • OZ Súbor pdf - (29.33 kB)
toplist