Pozvánka na obecné zastupiteľstvo


 P o z v á n k a 


na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Čirč

Miesto zasadnutia: Obecný úrad - zasadačka OcÚ

  Termín zasadnutia: 22.augusta 2017 / stredu o 16,00 hod. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určovanie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola plnenia uznesení
 
4. Schválenie zmluvy o postúpení pohľadávky
 
5. Rôzne 

6. Návrh na uznesenie 

7. Záver

K stiahnutiu

toplist