Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva


  P o z v á n k a 


na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Čirč

Miesto zasadnutia: Obecný úrad - zasadačka OcÚ

  Termín zasadnutia: 10.augusta 2017 / štvrtok o 17,30 hod. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určovanie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola plnenia uznesení
 
4. Odpredaj pozemkov 
 
5. Rôzne 

6. Návrh na uznesenie 

7. Záver 

 

K stiahnutiu

Publikované: 3.8.2017 15:12:33 | Zobrazené: 81
toplist