Pozvánka na OZ


 

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2018 – 2022 na deň:

11.03.2020 (streda) o 17:00 hod.

v budove Obecného úradu v Čirči

____________________________________________________________________ 

Návrh programu

 

1/ Otvorenie zasadnutia

2/ Schválenie rokovacieho programu zasadnutia OZ

3/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa

4/ Kontrola plnenia uznesení

5/ Návrh VZN č.1/2019 o ochrannom pásme pohrebísk v obci Čirč

 

6/ Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019

 

7/ Správa  audítora za rok 2019

8/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019, prerokovanie a schválenie záverečného účtu za rok 2019

9/ Investičné akcie obce

10/ Interpelácie poslancov

11/ Rôzne

12/ Schválenie uznesení

13/ Záver

 

                                                                                                                                                              starosta obce Michal Didik

K stiahnutiu

toplist