Demografia

Demografia (31.12.2009)

Ukazovateľ Hodnota
Počet obyvateľov k 31.12. spolu 1211
  muži 605
  ženy 606
Predproduktívny vek (0-14) spolu 345
Produktívny vek (15-54) ženy 313
Produktívny vek (15-59) muži 380
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 173
Počet sobášov 12
Počet rozvodov 2
Počet živonarodených spolu 22
  muži 10
  ženy 12
Počet zomretých spolu 10
  muži 5
  ženy 5
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 10
  muži 4
  ženy 6

Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991 a 2001

Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001
Obyvateľstvo spolu - počet  986 1 118
    muži - počet  512  563
    ženy - počet  474  555
Bývajúce obyv. podľa národností:
Slovenská %

82,05

63,77
Maďarská % 0,10 0,00
Rómska % 0,00 0,00
Rusínska % 10,14 33,36
Ukrajinská % 3,96 2,33
Česká % 0,81 0,27
Moravská % 0,00 0,00
Sliezská % 0,00 0,00
Nemecká % 0,00 0,00
Poľská % 0,10 0,00
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke %

6,29

6,80
Evanjelické % 0,00 0,09
Gréckokatolícke % 84,99 90,61
Pravoslávne % 1,62 1,61
Čs. Husitské % 0,00 0,00
Bez vyznania % 0,00 0,00
Ostatné % 0,00 0,00
Nezistené % 7,10 0,27
Osoby ekonomicky aktívne spolu -  506
    muži -  265
    ženy -  241
Pracujúci spolu -  345
    muži -  207
    ženy -  138
Nezamestnaní spolu -  114
    muži -   58
    ženy -   56
Domy spolu  240  252
Trvale obývané domy spolu  218  221

toplist